03-6114911
ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים הוא הפתרון הביטוחי עבור הקבלן לכיסוי עבודות בנייה והקמה של פרויקטים ועבודות הנדסה אזרחית הוא ביטוח עבודות קבלניות.

בפוליסת ביטוח קבלנים  שלושה חלקים:

  1. כיסוי לרכוש
  2. כיסוי בגין אחריות המבוטח לנזק שייגרם לצד שלישי
  3. כיסוי בגין אחריות המבוטח כלפי עובדים המועסקים על ידו בפרויקט .

בדני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו מבטחים זה שנים רבות חברות פרטיות וציבוריות המתמחות בתחום העבודות הקבלניות בהיקף מהותי, תוך טיפול בצורכי הביטוח הספציפיים של כל מבוטח ומבוטח. הפוליסות וההרחבות לפוליסות שאנו מתאימים ללקוחותינו עמדו ועומדות במבחן המציאות ברגע האמת.
ביטוח קבלנים העוסקים בעבודות שונות באתרים שונים בו זמנית, אנו מציעים פוליסה פתוחה המאפשרת לערוך ביטוח בתחילת תקופת ההתקשרות לכל העבודות הקבלניות שיהיו באותה שנה וחוסכת מהקבלן עריכת ביטוח קבלנים לכל עבודה בנפרד. הפוליסה נערכת על בסיס שנתי משוער ונותנת כיסוי לכל העבודות בכל תקופת הביטוח. לפני תחילת כל עבודה יש להודיע למבטח על תחילת העבודה החדשה והכיסוי נכנס לתוקף.

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט