03-6114911
 ביטוח נושאי משרה (D&Oׂ)

ביטוח נושאי משרה (D&Oׂ)

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הפך בשנים האחרונות לשירות הכרחי במציאות החדשה שהתהוותה בעולם התאגידים ושוק ההון. ריבוי התביעות שהוגשו ומוגשות נגד נושאי משרה בחברות שונות, חומרת התביעות הפוטנציאליות וההוצאות המשפטיות הנדרשות כדי להתמודד עם התביעות הפכו עריכת ביטוח מסוג זה להכרחית.


בדני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו דואגים להתאים ללקוח פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי לדירקטורים ולנושאי המשרה, בגין תביעות המוגשות נגדם באופן אישי, בגין מעשים שנעשו שלא כדין, גם אם בוצעו בתום לב, ואשר בוצעו במסגרת תפקידם בחברה וגרמו נזק כספי לתובע.
התאמת הפוליסה על ידי דני עובדיה סוכנויות ביטוח כוללת הכנסת הרחבות שונות ללא תשלום, כמו:

  • כיסוי אוטומטי לחברות-בת חדשות במהלך תקופת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה
  • הארכת תקופת הגילוי הנהוגה בפוליסה
  • כיסוי לנושאי משרות גם בתוקף תפקידם כדירקטורים מטעם התאגיד בחברות חיצוניות
  • כיסוי לבני זוג ויורשים בגין החבות הכספית של נושאי המשרות
  • כיסוי לקבלת חוות דעת משפטית לצורך הקטנת נזק צפוי
  • הקדמת שיפוי להוצאות משפטיות אף טרם הכרעת שאלת הכיסוי הביטוחי
  • הצהרות כוזבות או ידיעות של נושא משרה אחד לא תגרענה מהכיסוי לנושא משרה אחר
  • כיסוי למבוטחים שפרשו לגמלאות
קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט